Hoe blijf je als bedrijf binnen transport & logistiek toekomstbestendig?

Er komt op dit moment veel op bedrijven af: zeker ook binnen transport en logistiek. De wet- en regelgeving rondom verduurzaming stelt steeds hogere eisen, er is krapte op de arbeidsmarkt, de dreiging van cybercriminaliteit is groot… Om als bedrijf toekomstbestendig te zijn én blijven, moet je actief met veel diverse thema’s aan de slag. “De dynamiek is zo groot, dat je zonder een heldere strategie geen toekomst hebt”, stelt Bart Banning, sector banker transport & logistiek bij ABN AMRO. Maar hoe pak je dat aan?

 

Ondersteunen in strategische keuzes 

Binnen ABN AMRO houdt Bart zich bezig met alle ontwikkelingen en trends die er spelen binnen transport en logistiek. “Ik signaleer waar bedrijven in deze sector rekening moeten houden en waar kansen liggen. Die kennis deel ik met de collega’s binnen de bank die direct betrokken zijn bij deze sector, zoals het team van directeur transport & logistiek, Machiel Vermeulen. Zij nemen deze input mee in de strategische dialoog met de klant. Machiel licht toe: “ABN AMRO heeft met volle overtuiging gekozen voor een sectorale organisatie, met als doel onze relaties verder te helpen in hun strategische keuzes en bedrijfsvoering. Dat vraagt om een veel bredere insteek dan alleen de financiering. We praten over de ambities, en meer specifiek over vlootmanagement, personeelsbeleid, governance en natuurlijk over duurzaamheid. Zo helpen we ze om toekomstbestendig te zijn. Daarbij snijdt het mes natuurlijk aan twee kanten, want het zorgt er ook voor dat de relatie met onze klanten ook toekomstbestendig is. Er is grote behoefte aan kennisdeling in een tijd waarin zoveel thema’s tegelijkertijd aandacht vragen. Je moet partnerships verstevigen om onbenut potentieel en kansen op te pakken.”

 

Duurzaamheid leidt tot grote veranderingen

Duurzaamheid is een van de thema’s dat momenteel in een enorme stroomversnelling zit. “Dit onderwerp staat bij veel bedrijven hoger op de strategische agenda dan ooit”, aldus Bart. “Als onderdeel van een supply chain worden transport en logistiek met allerlei regelgeving geconfronteerd, zowel op nationaal als internationaal niveau. Fit for 55, Green deals, CSRD (Scope 3), ETS2 hebben als doel de uitstoot binnen ketens te reduceren om zo de gestelde milieudoelen te realiseren. Maar het leidt ook tot grote veranderingen in de wijze waarop transport en logistieke activiteiten worden ingezet. De zero emissie stadsdistributie die dertig grote gemeenten voor 2030 willen realiseren, heeft voorbeeld veel impact op bedrijven die in binnensteden actief zijn.”

 

Uitdagingen om aan eisen te voldoen

“Het is voor transportbedrijven een enorme uitdaging om te voldoen aan alle eisen die op ze afkomen”, weet Bart. “Hoe gaan ze dat waarmaken? Aan de ene kant gaat het om technische oplossingen, zoals bijvoorbeeld de uitstoot verlagen door het wagenpark te elektrificeren of diesel bij te mengen met HVO. Aan de andere kant zorgt slimmere logistiek voor verlaging van het aantal gereden kilometers en verhoging van de beladingsgraad. Vergaande digitalisering is nodig en – heel belangrijk – ook een veel intensievere samenwerking met klanten. Het net rond de verplichting om te verduurzamen wordt steeds strakker. Dit zet de deur open naar samenwerking en innovatie om het onbenutte potentieel om te zetten in kansen voor zowel verlader als transporteur.”

 

Toename van tenders belemmeren innovatie potentieel

Toch blijkt het niet altijd eenvoudig om direct stappen te zetten. Machiel: “Ook daarbij spelen weer verschillende zaken. Bedrijven willen bijvoorbeeld wel elektrisch gaan rijden, maar zijn er wel elektrische trucks beschikbaar? Zijn die trucks geschikt voor de afstanden die zij voor hun klanten moeten afleggen? Hoe zit het met de laadinfrastructuur? En willen klanten wel meebetalen aan die verduurzaming? Met betrekking tot dit laatste punt zullen de wet- en regelgeving en bijvoorbeeld accijnsverhoging op CO2-uitstoot dit soort gesprekken met verladers makkelijker maken, maar nu die druk er nog niet is, is het toch lastiger. Nu de economie afkoelt, er meer capaciteit beschikbaar komt en de kosten blijven stijgen, zien we het aantal tenders met een sterke focus op prijs weer toenemen. Dat staat contrair op de zo gewenste intensivering van partnerships tussen opdrachtgevers en logistieke bedrijven om te duurzaam te innoveren vanuit een gezamenlijke agenda. Dat is echt een punt van zorg”.

 

Ook personeel, governance en cybersecurity van belang

De uitdagingen beperken zich niet alleen tot het reduceren van de uitstoot van transport. “Het gaat ook om het verduurzamen van de bedrijfslocatie”, vertelt Machiel, “bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. Over wat je kan doen om goed personeel te vinden en aan je te binden: dat is tenslotte essentieel voor het voortbestaan van je bedrijf. En ook IT speelt een belangrijke rol. Vanuit governance oogpunt moet je over heel veel data beschikken. Maar die afhankelijkheid van data maken je bedrijf ook aantrekkelijk voor cybercriminelen.”

“Het probleem is dat bedrijven met ál deze thema’s iets moeten”, vindt Bart. “Het belang van alle thema’s is groot. Maar hoe doe je dat? Wie kan je hierbij betrekken? Het start met een visie op de nabije toekomst en een heldere strategie om ervoor te zorgen dat er ook over drie of vier jaar een gezond bedrijf staat”. Machiel: “We vinden het daarom heel belangrijk om over de volle breedte van de bedrijfsvoering een strategische dialoog aan te gaan. Daaruit komen naast de financieringsvraagstukken ook concrete vragen naar voren. In zulke gevallen schuiven we graag onze collega’s van subsidie-advies en onze samenwerkingspartners naar voren, bijvoorbeeld op het vlak van cybersecurity of zonnepanelen. Want natuurlijk: we weten wat er op hoofdlijnen speelt, maar zij zijn de experts die onze klanten echt verder kunnen helpen in de hele transitie. Het toont wel aan dat we meer zijn dan een traditionele bank. We willen een partner in de transitie zijn en met vereende krachten werken aan de toekomstbestendigheid van bedrijven.”

 

Hoe maak je je bedrijf toekomstbestendiger?

Bij de break-out sessie tijdens de Lean & Green Summit 2023 gaat Bart Banning dieper in op de impact van cybercriminaliteit/IT en arbeidsmarktontwikkelingen op transportbedrijven. “We zijn in de positie om bij veel ondernemingen binnen te kijken en de kennis die we daar opdoen, willen we graag delen.” Tijdens de sessie gaat hij in op wat er speelt en hoe je als bedrijf een volgende stap kan zetten om tot een strategie te komen die je bedrijf toekomstbestendig maakt.

 

Meld je aan voor de Lean & Green Summit! Aanmelden kan onderaan deze pagina.

 

22 NOVEMBER 2023

Ontmoeten we jou in de Schiecentrale te Rotterdam?

Stap 1 van 3

Aanmelden

Naam(Vereist)