Lean & Green Off-Road is een programma van Lean & Green Europe en wordt ondersteund door de Topsector Logistiek. Lean & Green Off-Road helpt verladers en vervoerders om meer gebruik te maken van binnenvaart, rail en short sea. Het programma richt zich daarbij op Joint Corridor Development voor beschikbaarheid, schaalbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid van wereldklasse. Dit bereiken we door de samenwerking te faciliteren tussen verladers, vervoerders en stakeholders. Dit doen we dicht bij de ondernemers in hun eigen regio, met toegankelijke tools. Al in 2016 werden de eerste samenwerkingsovereenkomsten gesloten met NewWays Noord-Brabant en Zeeland Connect. Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaanderen in totaal 8 regio’s actief en heeft Lean & Green Off-Road een landelijke dekking.

 

Logistiek is internationaal georiënteerd maar de eerste stap om Off-Road te gaan begint vaak dicht bij huis. Wanneer deelnemers van Off-Road samenwerken met vervoerders en verladers uit hun eigen regio, vallen herkomst of bestemming vaak al samen. Dit vergroot de kans op het vinden van een joint corridor in hoge mate. Daarnaast willen deelnemers liever niet te veel tijd onderweg zijn voor een bijeenkomst, dus wanneer er kansen in de buurt zijn, wordt dit als drempelverlagend ervaren. Dat vergroot de kans op succes. Daarom is samenwerking met regionale partijen een belangrijke pijler onder de aanpak van Lean & Green Off-Road.

Activatie in de regio
Een belangrijke factor bij het vergroten van de modal shift, is het geven van inzicht in de mogelijkheden. Dat wordt door de regiomanagers gedaan door het gesprek met ondernemers aan te gaan, hun ervaringen te delen door evenementen te organiseren of bijdragen te leveren. Een mooi voorbeeld is het artikel dat eind 2019 is gepubliceerd op Logistiek.nl vanuit NewWays Drenthe. De Auteurs Egbert Wendel en Matthias Olthaar geven in dit artikel aan wat hun lessen zijn binnen het programma, en welke kansen er liggen.

Implementatie: landelijke aanpak voor tools, ondersteuning en kennisdeling
In Nederland is er enorm veel kennis beschikbaar op het gebied van ketensamenwerking en modal shift. Daarom zou het zonde zijn wanneer elke regio opnieuw het wiel zou moeten uitvinden. Lean & Green Off-Road faciliteert samenwerking en kennisdeling vanuit een neutrale positie. In elke provincie of regio in Nederland zijn partijen te vinden die dit ook kunnen en willen doen. Op landelijk niveau heeft Lean & Green Off-Road een aanpak ontwikkeld waarvan elke regio gebruik kan maken, onder te verdelen in tools, ondersteuning en kennisdeling.

Tools
Lean & Green Off-Road heeft een aantal tools ontwikkeld die aan alle regio’s ter beschikking worden gesteld. Zo is er bijvoorbeeld een matchmaking app ontwikkeld, de WeConnekt app, waarin inmiddels honderden verladers en vervoerders hebben aangegeven op welke corridors ze graag willen samenwerken. Daarnaast is samen met het Kennis DC het Off-Road Runners programma ontwikkeld, waarbij studenten onder begeleiding van de regiomanager bedrijven helpen om Off-Road te gaan. Ook is er gedacht aan het creëren van een juridisch veilig omgeving om samen te werken, de Legal Office.

Ondersteuning
Lean & Green Off-Road ondersteunt de regio’s ook bij het regiospecifiek maken van de aanpak, door bijvoorbeeld het inzetten van het netwerk van Lean & Green. Daarnaast is er ondersteuning bij het aantrekken van regiomanagers met het juiste profiel. De bereikte resultaten brengen we in beeld via korte filmpjes gemaakt die worden gedeeld via het landelijke netwerk. Ook worden de resultaten van alle corridors in kaart gebracht via de onafhankelijke monitoring van de Topsector Logistiek.

Kennisdeling
Lean & Green Off-Road doet aan ‘actie-onderzoek’. Nieuwe ideeën en concepten worden in de praktijk getest en bij succes gedeeld in het hele netwerk. Een mooi voorbeeld hiervan is de e-joint-corridor die door NewWays Noord-Brabant is ontwikkeld in samenwerking met het NLIP. De opgedane kennis wordt nu ook aan andere regio’s ter beschikking gesteld. Om deze kennisdeling op een gestructureerde manier te faciliteren, wordt er elk kwartaal een regiomanagersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden alle landelijke ontwikkelingen besproken en geeft elke regiomanager een update over de activatie en implementatie in zijn of haar regio. Tot slot schuiven ook landelijke partners aan, zoals het Bureau Voorlichting Binnenvaart, Rail Cargo en TLN.

Regionale activatie en implementatie
Uiteindelijk draait Lean & Green Off-Road om het helpen van bedrijven de modal shift te maken, en dat lukt niet met tools alleen. Elke verandering vraagt om mensenwerk. Met behulp van het landelijke programma werken de regionale programmamanagers elke dag hard aan activatie en implementatie.

De regionale programmamanagers
De regio’s zetten daarom regionale programmamanagers in die een aantal dagen per week beschikbaar zijn om bedrijven te ondersteunen. Het is een brede rol, die onder meer bestaat uit het bezoeken van bedrijven, het organiseren van bijeenkomsten en het afstemmen met alle stakeholders. Dit kan alleen met professionals die niet alleen kennis van de regio hebben, maar ook expert zijn op het gebied van de verschillende modaliteiten, en die veel ervaring hebben met transport en logistiek. De regio’s zijn hierbij zelf in de lead. Alle vacatures worden vanuit de regio zelf aanbesteed, waarbij het landelijke team ondersteuning biedt tijdens het proces, bijvoorbeeld door het opstellen van een functieprofiel en een taakomschrijving.

Implementatie van corridors
Op basis van gesprekken, het netwerk en de kansen in de WeConnekt app, gaan de regionale programmamanagers uiteindelijk aan de slag om joint corridors te ontwikkelen. Ze worden hierbij ondersteund door het landelijke Off-Road team, het Legal Office en eventueel ook door de Off-Road Runners. Daarbij kan het gaan om volledig nieuwe corridors, zoals die van Nijmegen naar Hull, zie onderstaande video.
Maar ook het helpen opschalen van bestaande corridors, zoals in 2019 de West Brabant Corridor, behoort tot de mogelijkheden. Belangrijk uitgangspunt hierbij dat de corridor open is voor nieuwe toetreders, zowel vervoerders als verladers.

De regionale programma’s
Een programma dat verladers en vervoerders oproept om samen joint-corridors te ontwikkelen, moet natuurlijk ook zelf het goede voorbeeld geven. Daarom werkt Off-Road zoveel mogelijk met bestaande initiatieven en mobiliseert het regionale partijen om samen met bedrijven aan de slag te gaan. De regio Noord West Connect is bijvoorbeeld een samenwerking tussen enerzijds Lean & Green Off-Road en anderzijds de provincie Flevoland, het Havenbedrijf Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Logistics, de omgevingsdienst IJmond en ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord. Zij hebben zich verenigd in Noord-West Connect en zetten zich samen in om bedrijven Off-Road te helpen gaan, waarbij de nadruk ligt op de specifieke regionale omstandigheden en uitdagingen. Ook in de andere regio’s bestaan de stakeholders uit een mix van provincies, gemeentes, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, havenbedrijven en kennisinstellingen.

Er zijn momenteel 8 regionale programma’s actief:
• NewWays Noord-Brabant in de provincie Noord-Brabant
• Zeeland Connect in de provincie Zeeland
• Liof in de provincie Limburg
• NewWays Gelderland in de provincie Gelderland
• NewWays Zuid-Holland in de provincie Zuid-Holland
• Noord West Connect in de provincies Noord-Holland en Flevoland
• Top Dutch Logistics Off-Road in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het programma NewWays Drenthe is bij de lancering op 12 november 2019 opgegaan in dit nieuwe initiatief.
• Multimodaal Vlaanderen
In de Nederlandse regio’s ondersteunt de Topsector Logistiek de inzet van de regionale programmamanagers. Vanuit de regio wordt minimaal eenzelfde bedrag geïnvesteerd. Zo wordt duidelijk commitment gegeven aan het belang om op een neutrale manier samenwerking te faciliteren. Met Multimodaal Vlaanderen werken we intensief samen, met name om het verkeersinfarct rondom Antwerpen multimodaal te kunnen omzeilen. Een mooi voorbeeld hiervan is een serie ‘On Spot’ events rond dit thema.

Samen werken aan Off-Road
Met al deze partners, events en samenwerkingen wordt een breed maatschappelijk en neutraal draagvlak gecreëerd dat de regionale programma manager ondersteunt. Uiteindelijk draait het om het gezamenlijk ontwikkelen van bestaande en nieuwe joint-corridors, om het verminderen van wegkilometers te verminderen en het reduceren van CO2-uitstoot door Off-Road te gaan!

Wil je ook Off-Road gaan met Lean & Green, neem contact op met Jeroen Bolt, Programma Manager Lean & Green Off-Road.